°°°° ODCHOVY °°°°

      Vrh "A"  nar. 5. 8. 2006

      otec: Cliff v.d. Königskanzel
      matka: Eire dell´Antico Guerriero
      psi: Arnold, Argo, Aron, Ambi, Adam
      feny: Anna, Amanda

      Vrh "B"  nar. 3. 9. 2006

      otec: Cliff v.d. Königskanzel
      matka: Claudia Earl Antonius
      psi: Bon, Bethowen
      feny: Bona, Bony, Bela

      Vrh "C"  nar. 12. 10. 2006

      otec: Cliff v.d. Königskanzel
      matka: Bounty El Carajillo
      psi: Cliff, Cavin
      feny: Cassandra, Claudie, Canada, Catherine

      Vrh "D"  nar. 24. 2. 2007

      otec: Benny Overtaken by Darkness
      matka: Alisa Earl Antonius
      feny: Denisa

      Vrh "E"  nar. 18. 5. 2007

      otec: Arzadon Tayson
      matka: Bounty El Carajillo
      psi: Eros, Edmont, Egon, Edy, Esprit
      feny: Elena, Elia, Ester, Ebony

      Vrh "F"  nar. 10. 7. 2007

      otec: Jailbirds Quiet Riot
      matka: Claudia Earl Antonius
      psi: Finn, Falco, Frank, Fillou, Flash
      feny: Flory, Fler, Fuji, Festa, Felia, Fatty, Fida, Flammy

      Vrh "G"  nar. 11. 7. 2007

      otec: Arzadon Tayson
      matka: Janna Estampa Negra
      psi: Gonzzo, Graf, Gil, Gero, Galant
      feny: Galaxie, Gina

      Vrh "H"  nar. 22. 7. 2007

      otec: Jailbirds Quiet Riot
      matka: Lajka Earl Antonius
      feny: Hanny

      Vrh "CH"  nar. 16. 10. 2007

      otec: Zorba Earl Antonius
      matka: Odesa vom Haus Šeparovič
      psi: Charlie, Chico, Christ, Cheron
      feny: Charlotta, Chiki, Cherry

      Vrh "I"  očekáváme

      otec: Dack Flash Rouse
      matka: Alisa Earl Antonius